Polityka prywatności

Zgoda na wysłanie newsletter i oferty

Upoważniam Investment Trading Consulting  Sp. z o.o do przekazywania mi informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w szczególności na wskazany adres poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w formularzu przez Investment Trading Consulting  Sp. z o.o., w celu marketingu produktów oferowanych przez Sklep. Administratorem danych osobowych jest Investment Trading Consulting  Sp. z o.o . z siedzibą w Skarszewach, ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności w celu wskazanym powyżej. Ma Pan/i prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji poprzez użycie odpowiedniej opcji znajdującej się w każdym Newsletterze lub wysyłając prośbę o usunięcie z listy subskrybentów e-mailem na adres info@premiumbeds.pl

Polityka prywatności


Procedura oparta na rozporządzeniu RODO Regulacja zasad ochrony danych osobowych dla:
INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o. 83-250 Skarszewy ul. Starogardzka 13 NIP: 583-000-07-24 REGON: 001356124 określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników, użytkowników.

 1. Przetwarzanie danych osobowych służy zawarciu i wykonaniu czynności wynikających z umów (zgłoszenia klienta, kontrahenta, pracownika, użytkownika) w związku z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów należących do Spółki. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań z Państwa inicjatywy przed zawarciem umowy wykonywania usługi, czynności, działania przez Spółkę.
 2. Przetwarzanie danych służy celom marketingowym Spółki, związanym z usługami, czynnościami, działaniami oferowanymi przez Spółkę. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.
 3. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych jest prowadzenie działań związanych z wykonywaniem usług, czynności, działania w ramach umowy, przygotowaniem ofert, przedłużenia umowy świadczenia usług lub wznowienia zgodnie z wolą osób, których dane dotyczą, a także czynności związanych z działaniami marketingowymi Spółki.
 4. Sposób przetwarzania danych osobowych:
  1. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do prowadzenia usługi na rzecz osób fizycznych lub podmiotów współpracujących, przyjmowanie zleceń klientów, podpisywanie umów, przygotowywanie i prowadzenie procesu produkcji, usługi, czynności: monitoringu ich przebiegu, sprawozdawczości i kontroli w ramach procedury nadzoru procesu, usługi, czynności, działań lub ewentualnego postępowania administracyjnego.
  2. Procedury rekrutacyjne przyszłych pracowników, byłych pracowników i aktualnie zatrudnionych. Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym, wszystkich informacji dotyczących danych osobowych pracowników Spółki. Zawartych umów o pracę oraz umów cywilno– prawnych. Danych osobowych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji. Informacji dotyczących nazw kont i haseł w systemach przetwarzania, rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów zawierających dane osobowe.
  3. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do przyjmowania zamówień na świadczone usługi oraz monitoring sprawozdawczości. Na podstawie rozporządzenia ,,RODO” przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych Możecie Państwo zwracać się do Administratora Danych z pytaniami dotyczącymi:
   • informacji o przysługujących Państwu prawach związanych z udostępnianiem danych
    osobowych,
   • potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe,
   • celów przetwarzania Waszych danych osobowych,
   • informacji o odbiorcach danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników,
   • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
   • informacji o źródłach pochodzenia danych osobowych w sytuacjach w, których nie zostały
    zebrane bezpośrednio od Państwa.
  4. przetwarzanie danych osobowych nie może naruszać praw i wolności osób, których dane
   osobowe dotyczą:
   • pochodzenie rasowe lub etniczne,
   • poglądy polityczne,
   • przekonania religijne lub filozoficzne,
   • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
   • danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,
   • danych dotyczących wyroków, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych
    orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są
   niezbędne do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania dotyczące procedur w
   ramach realizowanych czynności może uniemożliwić podjęcie wymienionych procedur przez
   Administratora Danych poprzez pełną realizację usługi lub dostarczenie informacji, których
   oczekuje Kontrahent.
  6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Spółce przysługuje prawo do
   kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności do:
   • uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do
    otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych,
   • uzyskania informacji o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych,
   • uzyskania informacji od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w
    powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,
   • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności
    informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,
   • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
    stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
    nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do
    realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
   • żądania ,,bycia zapomnianym” to znaczy trwałego usunięcia danych osobowych lub prawo
    do przeniesienia danych osobowych z bazy Firmy. Macie Państwo prawo do żądania
    usunięcia swoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
   • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane
    (przygotowanie i realizacja usługi, zamówienia, czynności, działania),
   • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę na
    przetwarzanie danych osobowych w związku z czynnością, działaniem, usługą świadczoną
    przez Spółkę lub wniosłeś sprzeciw),
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym momencie,
   • przeniesienia danych do innego Administratora,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń tytułu
   podpisania umowy na świadczenie usług, czynności, działanie na podstawie umowy lub do
   momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
   w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących zawieranych umów,
   dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych wykorzystywanych do celów marketingowych Spółki czy
otrzymaniu informacji o oferowanych działaniach, usługach, czynnościach, projektach w
wymienionych celach, nastąpi jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Państwa uprawnienia wynikające z rozporządzenia ,, RODO” można realizować pisząc na adres
Administratora Danych.

Administrator Danych może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie
informując o tym Klientów, Pracowników i Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej
wersji Polityki Prywatności na stronie Spółki z adnotacją ,,zmiana”.

Administrator Danych Osobowych:

INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o. 83-250 Skarszewy ul. Starogardzka 13

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. [ RODO ] .